שלום לקוראים,

השימוש באתר נועד למטרות פרטיות, וכפוף להסכמת הקורא לתנאים הבאים, המנוסחים לשם נוחות בלבד בלשון יחיד זכר, אך מתייחסים לכל אחד ואחת, יחיד/ה ו/או תאגיד המשתמשים באתר.

בעלות וזכויות יוצרים

כל המידע המצוי באתר, מכל סוג שהוא, הוא רכושו של דורון צור ומוגן  על ידי חוקי זכויות יוצרים של מדינת ישראל והוא מיועד לשימוש פרטי בלבד.

בכפוף לדיני זכויות יוצרים, אסור למשתמש להעתיק, להפיץ מחדש, לשדר מחדש או לפרסם חומר מהאתר, ללא הסכמה מראש ובכתב מאת דורון צור.

אי הסתמכות על תכני האתר

השימוש באתר וקבלת החלטות על סמך הכתוב בו הם באחריות בלעדית של הקורא.

הכתוב באתר מבטא את דעותיו האישיות של הכותב, ואת גישתו לניתוח השקעות פיננסיות.

לאור אי הוודאות המובנית בניתוח כדאיות השקעה, המתבססת בעיקר על ניסיון לחזות אירועים עתידיים, חלק מדעות אלו יתבררו לאחר מעשה כשגויות.

הדבר הוודאי היחיד שניתן לומר על החלטות השקעה וניתוחים כלכליים הוא שבדיעבד – חלקם יתברר כשגוי! הכותב אינו מתיימר להיות חף מהחולשה הזו, והקורא צריך להיות מודע לה.

למרות שהאתר דן בנושאי השקעות, ומנתח מדי פעם בפעם כדאיות השקעה בנכסים פיננסיים, הוא אינו מהווה תחליף לייעוץ השקעות ספציפי, התלוי ומתחשב במצבו הפיננסי האישי של כל אחד ואחת.

אין לראות בתכני האתר המלצות לקנייה או מכירה של נכסים פיננסיים, אלא כלי לעורר מחשבה ולהציג זוויות שונות של עולם ההשקעות.

לדורון צור עשויות להיות אחזקות כאלו או אחרות בנכסים פיננסיים המוזכרים באתר, והוא עשוי לערוך בהן שינויים מבלי להודיע על כך באתר.

לפיכך, כל המסתמך בקבלת החלטות השקעה על תכנים שהתפרסמו באתר, עושה זאת על אחריותו בלבד, תוך שהוא מבין את הסיכונים שבהשקעה.

למרות מיטב המאמצים להסתמך בניתוחים על מידע ונתונים מדויקים ועדכניים ככל האפשר, ייתכן וייפלו בניתוחים טעויות עובדתיות. על הקורא להביא זאת בחשבון.

כמו כן, יש לזכור כי הנתונים המוצגים נכונים בסמוך למועד הפרסום, ולאור הדינמיות של שוק ההון והעולם הכלכלי, הם עשויים להשתנות במהירות.

דורון צור יהיה פטור מאחריות כלשהי לכל נזק או הפסד שייגרמו למשתמש בגין הסתמכות כל תכנים באתר לשם קבלת החלטת השקעה, הימנעות מהשקעה או ביצוע פעולה מכל סוג שהוא.

הכנסת שינויים והפסקת פרסום

לדורון צור שמורה הזכות להכניס שינויים באתר, או אף להפסיק את פעולתו בכל עת שיחפוץ מכל סיבה, בלי כל הודעה מראש.

 סמכות שיפוט

הסכם זה יהיה כפוף לחוקי מדינת ישראל.

הנני מאשר בזאת כי קראתי את כל תנאי ההסכם המפורטים לעיל וכי השימוש במידע באתר יתבצע בהתאם לתנאים כאמור.